ВАЛЮТНІ ВІЙНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Олександр Пруський

Анотація


У статті висвітлюються питання, пов ’язані з сутністю та механізмом розгортання валютних війн у світовій економіці, відтак метою даного дослідження є проведення комплексної оцінки причин та наслідків валютних війн у контексті еволюції світової валютної системи, а також обґрунтування впливу сучасних валютних протистоянь на параметри розвитку глобальної економіки та регіональні світогосподарські процеси. У процесі дослідження використано наступні наукові методи: діалектичний, наукової абстракції, індукції та дедукції, логічного й історичного аналізу.

У результаті проведеного дослідження вдалось чітко сформулювати сутність поняття «валютні війни», під якими, на думку автора, слід розуміти вид економічного протистояння держав на валютному ринку з використанням інструментів валютної та монетарної політики, спрямований на зміну курсу національної валюти до валют торговельних партнерів з метою отримання ініціатором конфлікту конкурентних переваг на зовнішніх ринках товарів і капіталів. Здійснено узагальнення та класифікацію сучасних методів ведення валютних війн, наведено оцінку впливу валютних протистоянь на параметри світової економіки та темпи розвитку окремих країн.

Науковою новизною статті є: обґрунтування механізму та каналів впливу девальвації національної валюти на макроекономічні параметри економіки на національному та міжнародному рівнях; виділення наслідків валютних протистоянь для економік провідних розвинених країн та країн, що розвиваються; наведення спільних та відмінних рис валютних війн на різних етапах розвитку світової валютної системи та міжнародних торговельних відносин у ХХ та ХХІ століттях; виокремлено роль валютних протистоянь у сучасних механізмах посткризового відновлення економік провідних країн світу.

Практичне значення проведеного дослідження полягає у можливості вироблення на його основі рекомендацій стосовно модернізації інструментів валютної політики, спрямованих на стабілізацію валютного ринку, забезпечення стійкості національної валюти, стимулювання експортного потенціалу держави.


Ключові слова


валютні війни; конкурентна девальвація; валютний курс; валютні інтервенції; валютні обмеження; платіжний баланс; резервна валюта.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Буклемишев О. Валютные войны: в чем причина? [Електронний ресурс] / О. Буклемишев. - Режим доступу: http://m.forbes.ru/article.php?id=233074.

Валютные войны (Currency war) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forexaw.com/TERMs/Money/Currencies/l1277.

Харитонова Ю. А. Современные валютные войны: победители и побежденные /Ю.А. Харитонова // Финансовый журнал. - 2011. - № 2. - С. 19-30.

Григорьев Л. М. Предчувствие валютной войны: "Большая двадцатка" и будущее мировой стабильности / Л. М. Григорьев, М. Р. Салихов // Россия в глобальной политике. - 2010. - № 6. - С. 179-192.

Журавлева Ю. А. Международные валютные войны в конце 2010 г.: позиции валют отдельных стран / Ю. А. Журавлева, Е. А. Звонова // Валютное регулирование и валютный контроль. - 2011. - № 2. - С. 4-9.

Как выжить Украине в валютной войне [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ubr.ua/finances/macroeconomics-u.kraine/kak-vyjit-u.kraine-v-valutnoi-voine-225258.

Ten QE Questions [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.project-syndicate.org/commentary/the-risks-and-costs-of-quantitative-easing-by-nouriel-roubini.

Хайек Ф. А. Частные деньги / Ф. А. Хайек. - М.: Институт национальной модели экономики, 1996. - 229 с.

Шевченко О. Валютні війни: наслідки для України [Електронний ресурс] / О. Шевченко. - Режим доступу: http://news.tochka.net/ua/98255-valyutnye-voyny-posledstviya-dlya-ukrainy/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.