ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Лілія Галапуп

Анотація


У статті висвітлено та узагальнено основні підходи щодо визначення поняття «власний капітал банку». Проаналізовано структуру та основні джерела формування власного капіталу вітчизняних банківських установ. Розглянуто основні характерні ознаки капіталу банку та визначено роль власного капіталу у процесі його формування. Досліджено, що капітал банківської установи дає можливість здійснювати широкий спектр банківських операцій і слугує гарантом забезпечення конкурентоспроможності як узагальнюючого показника стійкості та ефективної діяльності банку та банківської системи загалом. Обґрунтовано, що механізм формування власного капіталу банку може успішно функціонувати лише за умов оптимального використання усіх його складових. Власний капітал має надзвичайно важливе значення, так як служить для забезпечення стабільного та прибуткового функціонування банку, для покриття збитків від поточної діяльності, а також виступає гарантом інтересів вкладників та кредиторів.


Ключові слова


банківський капітал; власний банківських установ; банківська система; банківські установи.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Алексєєнко М. Д. Капітал банку питання теорії і практики [Текст]: Монографія. / М. Д. Алексєєнко - К.: КНЕУ, 2002. - 276 с.

Банковское дело [Текст] : учеб. / под. ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 с.

Банківські операції [Текст]: підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - 2-ге вид. випр. і доповн. - Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф", 2013. - 688 с.

Гринько О. Прогнозування ресурсів банківських установ [Текст] / О. Гринько // Вісник Національного банку України. - 2014. - №2. - С. 30 - 37.

Енциклопедія банківської справи України [Текст] / редкол.: В. С. Стельмах (голова) та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2001, - 680 с.

Коломойцев В. Е. Універсальний словник економічних термінів: інвестування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємство [Текст]: Навч. пос. / В. Е. Коомойцев. - К: Вид-во «Молодь», 2000. - 383 с.

Котовський В. С. Банківські операції [Текст]: навч. пос. / В. С. Котовський, О. В. Нєізвєстна. - К. : Кондор, 2011. - 498 с.

Про банки і банківську діяльність: закон України: прийнятий 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Офіційний текст. - Режим доступу до закону: http://zakon2.rada.gov.иа/1аш5/5Ьош/2121-14/радв3.

Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності [Текст] / Д. Олійник // Банківська справа. - 2013. - №2 - С. 42-44.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.