ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

Інна Ховрак

Анотація


Розкрито позитивний та негативний вплив глобалізації на корпоративний сектор. Обґрунтовано сутність та особливості фінансової безпеки суб’єктів корпоративного сектору. Запропоновано систему забезпечення фінансової безпеки корпоративних структур

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Білецька І. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки туристичного підприємства / І. Білецька, В. Орлова // Наука молода. - 2011. - № 15-16. - С. 29-33.

Болдова А. А. Ринок фінансових послуг України: глобалізаційний аспект / А. А. Болдова, В. Ю. Мойко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2012. - № 1. - С. 72-79.

Козюк В. Монетарна політика в глобальних умовах / В. Козюк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - 192 с.

Пойда-Носик Н. Н. Система забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва акціонерної форми господарювання: теоретико-методологічний аспект / Н. Н. Пойда- Носик // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2012. - № 1 (13). - С. 87-91.

Соснин А. С. Менеджмент безопасности предпринимательства / А. С. Соснин, П. Я. Прьігунов. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. - 559 с.

Фінансова безпека підприємств і банківських установ: моногр. / за заг. ред. д. е. н., проф. А. О. Єпіфанова ; [А. О. Єпіфанов, Л. О. Пластун, В. С. Домбровський та ін.]. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. - 295 с.

Cross-border mergers and acquisitions: building momentum [Електронний ресурс] // Grant Thornton International Business Report 2012. - Режим доступу: http://www.gti.org/

James A. Wilcox. The Increasing Integration and Competition of Financial Institutions and of Financial Regulation / James A. Wilcox // Elsevier Press: Research in Finance. - 2005. - Vol. 22. - P. 215-238.

Jose Dario, Uribe Will. Financial Globalization Survive? [Електроннийресурс]. - Режим досту­пу : http://www. banrep. gov. co/documentos/presentaciones-discursos/Uribe/2012/jdu_jun_22_ 2012.pdf.

Financial globalization and the rise of IPOs outside the U.S. [Електронний ресурс] / Craig Doidge, G. Andrew Karolyi, Renй M. Stulz // USC FBE finance seminar. - 2012. - Режим доступу : http://www.usc.edu/schools/business/FBE/seminars/papers/F_9-14-12_STULZ.pdf.

Financial Globalization, Inequality, and the Rising of Public Debt [Електронний ресурс] / Marina Azzimonti, Eva de Francisco, Vincenzo Quadrini. - London: Centre for Economic Policy Research, November 26, 2012. - 51 p. - Режим доступу : http://www.frbatlanta.org/documents/news/conferences/12intl_economics/12intl_economics_quadrini.pdf.

Financial globalization: retreat or reset? [Електронний ресурс] / McKinsey&Company, 2013. - 92p. - Режим доступу: www.mckinsey.com/mgi.

Ravi Menon Financial globalisation: why, how and when? // 11th BIS Annual Conference «The future of financial globalisation»: Bank for International Settlements. - 2012. - 16-21 p.

Stephen Cecchetti Is globalisation great? // 11th BIS Annual Conference «The future of financial globalisation»: Bank for International Settlements. - 2012. - P. 1-13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.