АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Богдан Адамик, Андрій Скірка

Анотація


Досліджено сучасний стан регулювання Національним банком валютного ринку. Проаналізо­вано дієвість методів валютного регулювання, окреслено їх вплив на динаміку економічного зростання. Запропоновано напрями вдосконалення політики курсоутворення та регулювання валютного ринку з метою поліпшення стану державного боргу та зменшення негативного сальдо платіжного балансу.


Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Дзюблюк О. В. Валютна політика: підруч. / О. В. Дзюблюк. - К.: Знання, 2007. - 422 с.

Центральний банк та грошово-кредитна політика : підруч. / за ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 2005. - 556 с.

Шпенюк О. Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики [Електронний ресурс]/О. Шпенюк. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/Ekonomist/ 2011_1/66-69.pdf.

Чабаненко І. Л. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління, 2012 [Електронний ресурс] // І. Л. Чабаненко, В. Є. Фіногєєва. - Режим доступу:http://archive.nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2012_2_ 1/48.pdf.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www. bank. gov. ua.

Монетарний огляд НБУ за 2012 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www. bank. gov. ua/doccatalog/document?id=503712.

Коваленко В. В. Обґрунтування достатнього рівня золотовалютних резервів держави / В. В. Коваленко, М. С. Сілантьєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2011. - Вип. 21. - C. 163-172.

Оцінка стану платіжного балансу в березні 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим до­ступу : http://www. bank. gov. ua/doccatalog/document?id=91917.

Статистичні матеріали НБУ за березень 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим досту­пу : http://www.bank.gov.ua/files/stat.pdf.

Журавка Ф. О. Механізм реалізації валютної політики в Україні: дисертація. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. - 418 с. [Електронний ресурс] / Ф. О. Журавка. - Режим доступу: dspace.uabs.edu. ua/bitstream/123456789/3482/1/zhuravka_doctor.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.