СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

Тетяна Стечишин

Анотація


У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку банківської системи України, обґрунтовано необхідність формування механізму антикризового управління на засадах соціальної відповідальності. Доведено, що ключовим інструментом превентивного антикризового менеджменту виступає соціально- орієнтоване ведення банківської справи. Запропоновано запровадити функціонування фінансового омбудсмена, діяльність якого є одним з елементів повернення довіри до банківської системи України.


Ключові слова


соціальна відповідальність; антикризовий менеджмент; управління фінансовою стійкістю; оздоровлення банківської системи; стабілізація.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Башицький Т. В. Соціальна відповідальність банківського сектору України [Електронний ресурс] / Т. В. Башицький // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 104-110. - Режим доступу: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/25/18.pdf.

Євтушенко В. А. Соціальна відповідальність як інструмент превентивного антикризового управління [Електронний ресурс] / В. А. Євтушенко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2013. - № 2. - С. 55-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2013_2_13.

Івасів І. Б. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в банках України [Електронний ресурс] / І. Б. Івасів // Вісник Української академії банківської справи. - 2014. - № 1(36). - С. 3-6. - Режим доступу: lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/1_36_2014.pdf.

Коваленко Д. І. Організація антикризового управління в банківському секторі економіки [Електронний ресурс] / Д. І. Коваленко // Режим доступу: http://knutd.com.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/kovalenko.pdf.

Коренєва О. Г. Формування системи антикризового управління в банківських установах [Електронний ресурс] / О.Г. Коренєва // Ефективна економіка. - 2012. - №5 - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=1150

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування системи ризик- менеджменту в банках України [Електронний ресурс]: положення, затверджене постановою Правління НБУ від 02.08.2004р. № 361. - Режим доступу: www.bank.gov.ua.

Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України [Електронний ресурс]: положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.03.1998р. № 114. - Режим доступу: www.bank.gov.ua.

Суганяка М. В. Формування механізму антикризового управління системним банком: дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Микола Васильович Суганяка. - Одеса, 2013.

Шевцова О. Й. Принципи формування механізму антикризового управління системним банком / О. Й. Шевцова, М. В. Суганяка // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №7(133). - С. 208-216.

Штибель У. Місце і роль банківської системи у забезпеченні сталого розвитку економіки і суспільства [Електронний ресурс] / У. Штибель // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: мат. міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 2011. - Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ.

World Business Council for Sustainable Development [Electronic resource]. - Access: http://www.wbcsd.org/home.aspx.

Friedman M. The Social Responsibility of Business isto Increase its Profits [Electronic resource] / М. Friedman. - Access: http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.