КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Наталія Козьмук

Анотація


В статті розглянута та запропонована характеристика фінансової безпеки вищого навчального закладу. Перелічені та охарактеризовані за рівнем впливу загрози та ризики, що суттєво впливають на фінансову діяльність організації та її існування загалом.


Ключові слова


фінансова безпека; вищий навчальний заклад; фактори ризику; загрози; кризові явища; нормативно-правова база.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) [Текст] / Под ред. Е. А. Олейникова. - М.: ЗАО “Бизнес-школа Интел-синтез”, Ї997. 288 с.

Економіка підприємства [Текст]: підручник / (Покропивний С. Ф. та ін.) під ред. С. Ф. Покропивного (вид. 2-е, перероб. та доп.) - К.: КНЕУ - 200Ї. - 528 с.

Основи економічної безпеки [Текст]: підручник. - К.: Вид-во нац. ун-ту внутр. Справ, 200З. - 2З6 с.

Герасимчук З. В. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення [Текст]: монографія / З. В. Герасимчук, Н. С. Вавдіюк. - Луцьк: Настир’я, 2006. - 244 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення [Текст]: монографія / М. М. Єрмошенко. - К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 200Ї. - 209 с.

Економіка підприємства [Текст]: підручник / Й. М. Петрович, О. М. Боженко та ін.; під ред. Й. М. Петровича - Львів: “Новий світ 2000”, 2004. - 680 с.

Стеців І. С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування [Текст] / І. С. Стеців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 20Ї0. - № 69Ї: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - С. 2Ї8-222.

Снігир Л. П. Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу [Текст] / Л. П. Снігир. - Вісник Хмельницького національного університету 20Ї5. - №5, Т. Ї

Боголіб Т. М. Принципи управління вузом [Текст]: монографія / Боголіб Т. М. - К.: Т- во «Знання», КОО, 2004. - 204 с.

Системи якості ВНЗ: теорія і практика [Текст] / Л. М. Віткін, Л. М. Волков, О. І. Хімічева, А. С. Зенкін. - К.: Наук. думка, 2006. - 30Ї с.

Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы [Текст] / В. Ф. Гапоненко, A. A. Беспалько, A. C. Власков. - М.: Издательство «Ось-89», 2007. - 111 с.

Гласный М. Д. Атмосфера угроз [Текст] / М. Д. Гласный // Риск-менеджмент. - 2008. - № 7-8, июль-август. - 11 с.

Грунин O. A. Экономическая безопасность организации [Текст] / O. A. Грунин, С. О. Грунин. - СПб: Питер, 2002. - 41 с.

Карачина Н. П. Термінологічний взаємозв’язок категорій в контексті економічної безпеки [Текст] / Н. П. Карачина // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: збірник наукових праць. - Луцьк: ЛНТУ, 20Ї0. - Вип. 7(26), ч. 2. - С. 33-40.

Карпова К. В. Вищий навчальний заклад приватної форми власності як об’єкт економічної безпеки та суб’єкт господарської діяльності [Електронний ресурс] / К. В. Карпова // Ефективна економіка. - 20Ї3. - № 2. - Режим доступу:

http://www.econmy.nayka.com.ua

Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия [Текст] / Мак-Мак В. П. - M.: Баярд, 2003. - С. 11-12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.