ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЙ OLTP ТА OLAP ДЛЯ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Оксана Адамик

Анотація


У статті досліджено характерні ознаки OLTP- та OLAP-систем. Нами доведено, що оперативні бази даних мало придатні для аналізу через їх оперативний характер, націленість на відповідні додатки, відсутність підсумкових показників. Обґрунтовано, що автоматизацію аналізу доцільно здійснювати з допомогою OLAP- технологій. Останні базуються на понятті сховище даних (Data Warehouse). Тут дані є незмінними, агрегованими, зведеними до „єдиного знаменника”. Саме це робить можливим здійснення складних аналітичних процедур, маніпулювання великими масивами інформації. В основі OLAP лежить поняття гіперкуба даних, над яким можна виконувати операції консолідації (drill-up) та деталізації (drill-down), оберт, зріз. Нами доведено доцільність використання OLAP-систем для аналізу діяльності бюджетних установ з метою оптимізації аналітичних робіт, розширення бази дослідження, зменшення трудомісткості при одночасному збільшенні показників оцінки ефективності. Нами окреслено основні особливості діяльності суб'єктів державного сектора економіки, що визначають доцільність запровадження в них OLAP-систем. До таких, зокрема, належать: 1) внесення відомостей про трансакції у хронологічному порядку; 2) необхідність консолідації даних за такими вимірами як час (місяць, квартал, рік), ієрархія розпорядників бюджетних коштів (головний розпорядник - розпорядник ІІ ступеню - розпорядник ІІІ ступеню); 3) необхідність групування доходів і видатків за різними ознаками класифікації, наприклад, видатки узагальнюють за кодами економічної, відомчої, програмної, функціональної класифікації. Останні узагальнюють суми видатків за різними напрямами консолідації. Дані про виконання кошторису можуть бути подані у вигляді моделі даних - багатовимірного куба, осями якого слугують основні атрибути господарської діяльності (Установа, Стаття і Час і відповідний їм факт Сума). Кожний з масивів даних може містити не просто перелік значень, а набір дерев, або ієрархію значень, де верхнє значення ієрархії розкривається даними, що знаходяться нижче.


Ключові слова


OLTP; OLAP; сховище даних; гіперкуб; кошторис бюджетних установ.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Адамик О. В. Інструменти “хмарних обчислень” як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах [Текст] / Оксана Василівна Адамик // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. - Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного

економічного університету “Економічна думка”, 2015. - Том 19. - № 2. - С. 179-184. - ISSN 1993-0259.

Асеев Г. Концепція оперативного аналітичного обробляння даних (OLAP) документообігу комунікативних структур // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/vkp_2011_8_6.pdf

Діденко Д. Г. Бази даних та інформаційні системи: Лекція 25. Системи аналітичної обробки даних OLAP - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection25.html

Марасанов А. М., Гаврилов Е. С., Аносова Н. П., Бородин О. О. Распределенные базы и хранилища данных: Электронная книга. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.intuit.ru/studies/courses/1145/214/lecture/5508

Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підруч. / Т. Г. Затонацька, В. Л. Плескач. - К.: Знання, 2011. - 718 с.

Полубояров В. В. Использование MS SQL Server Analysis Services 2008 для построения хранилищ данных - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://player.myshared.ru/7821M

Щавелёв Л. В. Оперативная аналитическая обработка данных: концепции и технологии - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.olap.ru/basic/olap_and_ida.asp

Codd E. F., Codd S. B., Salley C. T. Providing OLAP (On-Line Analytical Processing) to User-Analysts: An IT Mandate. - E. F. Codd & Associates, 1993.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.