ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА МАРКЕТИНГОВУ ПОЛІТИКУ БАНКІВ

Василь Ткачук, Галина Спяк

Анотація


На основі здійснення послідовного аналізу поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників на сутність маркетингової політики банку сформульовано її визначення, визначено зміст інструментів маркетингової політики банку та основних чинників впливу на них. Встановлено зростання ролі соціальних мереж у складі групи зовнішніх чинників.

Здійснено кількісний аналіз присутності банків у соціальних мережах та зроблена оцінка інтенсивності зусиль банків по активізації такої присутності. Визначені вектори і ступень впливу соціальних мереж на окремі інструменти маркетингової політики. Аргументована необхідність прискореного розвитку групи комерційно- збутових функцій банків у соціальних мережах з одночасним посиленням необхідних заходів безпеки та мінімізацією ризиків на основі суттєвої зміни бізнес-моделі банку.


Ключові слова


маркетингова політика банку; соціальні мережі; інструменти маркетингу.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


. Джозлин, Роберт В.. Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование [Текст]: пер. с англ. / Р. В. Джозлин, Д. К. Хамфриз. - М. : Церих-ПЭЛ, 1995. - 96 с.

Мельникова І. М. Маркетингова політика комерційного банку на депозитному ринку: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / І. М. Мельникова; КНТЕУ. - К., 2001. - 18 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=2S74&start=5

Данилюк Є. Ю. Вплив маркетингової політики на ефективність банківської діяльності [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Данилюк Євгеній Юрійович; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2013. - 20 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Agnieszka Stolarska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta II WNS, Instytut Ekonomii i Zarzqdzania Katedra Strategii Ekonomicznych i Marketingu Instrumenty marketingu w dziatalnosci instytucji finansowych na przyktadzie bankow [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%202_2012%20podzielone/stolarska.pdf

Encyklopedia zarzqdzania Marketing ustug bankowych [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_us%C5%82ug_bankowych

Wirtschaftslexikon / Marketingpolitik: [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/marketingpolitik/marketingpolitik.htm

Енциклопедія Британніка: [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1SS5211/social-network

В погоне за лидером - уже двое украинских банков имеют более 100 тысяч подписчиков в соцсетях [Електронний ресурс]. - Режим доступу

http://www.prostobankir.com.ua/marketing_reklama_pr/novosti/v_pogone_za_liderom_uzhe_dvoe_ukrainskih_bankov_imeyut_bolee_100_tysyach_podpischikov

Soziale Netzwerke beeinflussen Banken [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.cash-online.de/berater/2015/soziale-netzwerke-beeinflussen-banken/2S52SS


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.