ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИНИКНЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ігор Кравчук

Анотація


На основі аналізу еволюції теорії цінних паперів та діючих правових вимог щодо випуску та обігу цінних паперів, використовуючи в якості фільтру наукової парадигми методологічний плюралізм, запропоновано реєстраційно-договірну гіпотезу виникнення емісійних цінних паперів, яка передбачає для документарних фінансових інструментів набуття чинності дуалістичних речово-зобов’язальних прав в результаті «подвійної реєстрації» та після укладання договорів про продаж з першими власниками, а при емісії цінних паперів у формі записів на рахунках - на основі «подвійної реєстрації» та «подвійного договору».


Ключові слова


цінний папір; дематеріалізація; річ; зобов’язання; договірна теорія; теорія одностороннього волевиявлення.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Агарков М. Учение о ценных бумагах / М. Агарков. - М.: Финансовое издательство НКФ СССР, 1927.

Бродель Ф. (1988). Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв., Т. 2. Игры обмена / Ф. Бродель. - М.: Прогресс, 1988. - 632с.

Васильева В. Вексель как инструмент современного финансового рынка и его правовая природа / В. Васильева В., С. Литвинова С. - Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2010. - 121 с.

Гордон В. Вексельное право. Сущность векселя, его составление, передача и протест / В. Гордон. - Харьков: Юридическое издательство НКЮ УССР, 1926.

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

Крашенинников Е. Ценные бумаги на предъявителя / Е. Крашенинников. - Ярославль, 1995.

Лазурин М. К определению ценных бумаг / М. Лазурин, Л. Крашенинникова // Очерки по торговому праву. Сборник научных трудов. - 1994. - № 1. - С. 66-69.

Мошенский С. Рынок ценных бумаг. Трансформационные процессы / С. Мошенский. - Москва: Экономика, 2010. - 240 с.

Нерсесов Н. (1889). О бумагах на предъявителя с точки зрения гражданского права / Н. Нерсесов. - Москва: Университетская типография, 1889. - 135 с.

Підопригора О. Римське право: Підручник / О. Підопригора, Є. Харитонов. - Київ: Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.

Рифтин А. Старо-Вавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР / А. Рифтин. - Москва: Издательство Академии наук СССР, 1937. - 176 с.

Саватье Р. Теория обязательств / Р. Саватье. - Москва: “Прогресс”, 1972. - 440 с.

Федоров А. Вексельное право / А. Федоров. - Одесса: “Экономическая” типографія. 1906. - 701 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV.

Шершеневич Г. Учебникъ торгового права / Г. Шершеневич. - М.: Московское научное издательство, 1919. - 373 с.

Янковская Н. Ойкумена Амарнской эпохи и Крит / Н. Янковская // История и современность. - 2010. - № 1. - С. 35-60.

Яроцький В. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) / В. Яроцький. - Харків: Право, 2006. - 544 с.

Chun C. Cross-border Transactions of Intermediated Securities / C. Chun. -Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2012. - 504 p.

German Civil Code (BGB), 1896.

IAS32. Financial Instruments: Presentation, 2015.

Le Cannu, P. (1993). L’ambiquite d’un concept negatif: les valeurs mobilieres / P. Le Cannu // Bull. - 1993. - № 1.

Lemonnier M. Europejskie modele instrumentow finansowych / M. Lemonnier. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2011. - 426 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.