ДІАГНОСТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ АСИМЕТРІЙ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В УКРАЇНІ

Володимир Угрин

Анотація


Метою роботи є здійснення діагностики регіональних асиметрій податкового боргу в Україні та розрахунок ефективності роботи контролюючих органів на їх основі.

У статті досліджується динаміка та розміри податкового боргу в розрізі окремих адміністративно- територіальних одиниць. Наявність загальноекономічних асиметрій розвитку нашої держави призвела до значного зростання обсягів податкової заборгованості впродовж останніх років. Формування загального розміру податкового боргу напряму залежить від податкової заборгованості, що виникає в окремих регіонах. На основі проведеного аналізу доведено наявність певних асиметрій у регіональному розподілі податкового боргу в Україні. Левова сума податкової заборгованості до зведеного бюджету формується за рахунок м. Києва, Київської, Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей. На основі проведеного аналізу відзначено, що найменші обсяги податкового боргу протягом аналізованого періоду зафіксовано у Вінницькій, Кіровоградській, Тернопільській та Черкаській областях.

Закономірно, що основна частина податкового боргу зосереджена в потужних промислових регіонах. У той час як відсутність таких підприємств дає можливість не допускати значного зростання обсягів податкового боргу.

Однак, аналіз показників таких економічно розвинутих регіонів як Донецька та Луганська область свідчить про помірні розміри податкової заборгованості (до 2014 року). Доведено, що окрім впливу економічної складової розвитку окремої адміністративно-територіальної одиниці на розмір податкового боргу значна роль відведена ефективності роботи податкових органів в частині адміністрування податкового боргу. Це дало можливість виокремити проблемні регіони, яким притаманні значні ризики зростання податкового боргу та оцінити ефективність дій контролюючих органів в сфері оподаткування у частині забезпечення погашення податкового боргу.


Ключові слова


податковий борг; адміністративно-територіальні одиниці; регіональні асиметрії податкового боргу; контролюючі органи в сфері оподаткування; адміністрування податкового боргу; ефективність роботи органів стягнення.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Бортняк В. А. Поняття та склад адміністративно-правового механізму стягнення податкового боргу / В. А. Бортняк // Університетські наукові записки. - 2009. - № 1 (29). - С. 206-212.

Бортняк В. А. Механізм стягнення податкового боргу (адміністративно-правовий аспект) [Текст]: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Бортняк Валерій Анатолійович; Національний ун-т держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2008. - 215 с

Головач А. В. Правові засади регулювання податкового боргу в Україні: монографія / А. В. Головач, О. В. Онишко, Д. Г. Мулявка Нац. Ун-т ДПС України. - Ірпінь. -2011. - 174 с.

Десятнюк О. М. Управління податковим боргом: Навчальний посібник / О. М. Десятнюк, Т. Я. Маршалок. - Тернопіль: 2012. - 340 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-17 із змінами та доповненням - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.08 / О. М. Тимченко . - К.: Б.в, 2010. - 32 с.

Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: регіональний зріз / О. Тимченко - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2GG9_5_1/59.pdf

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua

Туник Ю. І. Процедура погашення податкового боргу: визначення поняття [Текст] / Ю. І. Туник // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №15. - С. 1-5.

Фільо М. М. Розрахунок втрат бюджету, що виникли у зв’язку з неефективним управлінням податковим боргом / М. Фільо // Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень: Матеріали ХІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012. - С. 47 - 50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.