ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНИХ ПОТОКІВ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Тетяна Желюк

Анотація


Мета статті. Демаркація критеріїв використання зовнішніх фінансових ресурсів в руслі збалансування внутрішніх пропорцій при одночасному дотриманні параметрів економічної безпеки України.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та конкретні методи, які забезпечили ґрунтовність та об’єктивність сформульованих висновків: формальної логіки - для аналізу, узагальнення, відбору і систематизації матеріалу; системного аналізу - для визначення сутності та місця міжнародних фінансових потоків у розвитку національної економіки; структурного та компаративного аналізу - для обґрунтування рамкових умов отримання міжнародних кредитів та оцінки рівня боргового навантаження на економіку.

Результати дослідження. Обґрунтовано сучасну природу та структуру світових фінансових потоків, причини розмиття меж між кредитним та інвестиційним секторами. Аргументовано підходи до макроекономічного корегування використання зовнішніх фінансових потоків, яке повинно бути спрямоване на дотримання коридору економічної безпеки та збалансованого розвитку інституційних секторів національної економіки.

Наукова новизна. Ідентифіковано особливості використання міжнародних кредитних потоків у забезпеченні збалансованого розвитку національної економіки, суть яких зводиться до: аналізу ефективності та цільового використання фінансових ресурсів, залучених від міжнародних фінансових інституцій;                                                                                      оцінки

інвестиційних проектів на стадії техніко-економічного обґрунтування; моніторингу підготовки та реалізації відповідних інвестиційних проектів з боку спеціальних урядових представників з тим, щоб нівелювати можливі зловживання; встановлення відповідності умов зовнішнього кредитування фінансовим та інвестиційним пріоритетам національної економіки, а також пороговим критеріям міжнародної платоспроможності держави та її фінансової безпеки; створення системи страхування ризиків пов ’язаних із міжнародними кредитами, використання міжнародних фінансових ресурсів для забезпечення сталого економічного зростання, здійснення структурних перетворень, застосування системи співфінансування у інвестиційних проектах.

Практична значущість. Отримані результати можуть бути використання для напрацювання інструментарію макроекономічне корегування залучення зовнішніх фінансових ресурсів для збалансованого розвитку національної економіки.


Ключові слова


фінансові потоки; міжнародні кредитні організації; макроекономічне корегування залучення зовнішніх фінансових ресурсів; боргове навантаження; сек'юритизація кредитів; рамкові умови отримання іноземних кредитів; співфінансування.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Мозговий О. М, Оболенська Т. Є., Мусієць Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць - К.: КНЕУ, 2005. - 557 с.

Довідка Міністерства закордонних справ щодо стану проектного портфеля України з міжнародними фінансовими організаціями. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/ifo-projects

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. Підручник. / В. Ф.Опришко Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

Офіційний веб-сайт Європейського інвестиційного банку - Режим доступу: http://www.eib.org.

Офіційний веб-сайт НБУ - Режим доступу:

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=F52176FFACA5935DB540F0B3E991FD83?ісі=71174

Інформаційна довідка Міністерства фінансів України щодо державного та гарантованого державою боргу України (станом на 31.10.2014) - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=405123&cat_id=392721.

Новосьолова О. С. Генеза державного боргу України та вітчизняні тенденції боргової політики / О. С. Новосьолова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. - 2014. - Випуск 2 (43). - С. 143-147.

Козюк В. В. Боргова панорама країн Центрально-Східної Європи: посткризові парадокси / В. В. Козюк // Світ фінансів. - 2014. - № 3. - С.7-19.

Cottarelli C, Dell’Ariccia G, Vladkova-Hollar I. Early Birds, Late Risers and sleeping Beauties: Bank Credit Growth to the Private Sector in Central and Eastern Europe and the Balkans // IMF Working Paper. - 2003. - № 213. - P. 29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.