АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЛЬ ДЕПОЗИТНИХ КОШТІВ У КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Ярослав Чайковський, Іванна Чайковська

Анотація


Метою статті є аналіз сучасного стану та розробка адекватних заходів з розвитку і вдосконалення депозитних операцій банків для розширення їх кредитної діяльності.

Методика дослідження. Методологічною базою дослідження є сукупність загальнонаукових та спеціальних прийомів і методів дослідження. Зокрема, у статті застосовано загальнонаукові методи пізнання, діалектичний підхід до визначення причинно- наслідкових зв ’язків між явищами і процесами, що відбуваються в сфері депозитних операцій банківських установ. Для аналізу сучасного стану ресурсів банківських установ та дослідження процесу управління їх депозитними операціями використовувались методи аналізу і синтезу, узагальнення, індукція і дедукція, порівняльний аналіз динаміки показників.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному :

  •  дістало подальшого розвитку дослідження становлення та сучасного стану депозитних коштів резидентів у банківських установах України за секторами економіки. Проведено аналіз динаміки і структури депозитів юридичних осіб та вкладів фізичних осіб за період 2009-2013 років у банківській системі України у розрізі видів валют та строків погашення. Визначено тенденції останніх змін, що дозволило оцінити ефективність проведення депозитних операцій банківських установ України в сучасних умовах;
  •  обґрунтовано заходи з розвитку та вдосконалення депозитних операцій для реалізації цілей банківських установ у сфері організації кредитних відносин з позичальниками.

Практичне значення отриманих результатів полягає у науковому обгрунтуванні шляхів подальшого розвитку депозитних операцій банків з формування банківських ресурсів, що становить внесок у сучасні підходи до забезпечення ресурсами та функціонування банківської системи України.

Основні висновки та отримані результати можуть бути застосовані при розробці механізму залучення ресурсів банківськими установами України у процесі здійснення депозитних та кредитних операцій.

Результати дослідження мають прикладне значення і можуть бути ефективно використані банківськими установами з метою створення збалансованої структури їх ресурсів і поліпшення організації управління депозитними та кредитними операціями банківської установи.


Ключові слова


банківські установи; банківські ресурси; депозити резидентів; депозити домашніх господарств; депозити нефінансових корпорацій; депозитні проценти; кредити.

Повний текст:

PDF>XML

Посилання


Андрушків Т. І. Депозитна політика комерційного банку та напрями її вдосконалення в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / Т. І. Андрушків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2012. - Випуск 17. - С. 3-13. - Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/UN_msm/2012_17/UN2012/01andr.pdf.

Береславаська О. І. Депозитні операції банків України: сучасний стан та напрями розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Береславська, В. А. Овсяник // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 1(14). - С. 54-60. - Режим доступу: http://fkd.org.ua/pdf%5C2013_1%5C8.pdf.

Болгар Т. М. Сучасний стан і перспективи розвитку депозитної діяльності банків України [Електронний ресурс] / Т. М. Болгар // Академічний огляд. - 2011. - № 1 (34). - С. 38-43. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ao/2011_1/6.pdf.

Бюлетень Національного банку України [Текст] / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. - 2013. - № 2. - 221 с.

Бюлетень Національного банку України [Текст] / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. - 2014. - № 2. - 217 с.

Волик Н. Г. Ресурсна база комерційних банків України: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] / Н. Г. Волик, К. Г. Яценко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2010. - Вип. 6. - С. 270-274.

Галіцейська Ю. М. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрями оптимізації [Текст] / Ю. М. Галіцейська // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2006. - № 3. - С. 124-130.

Дзюблюк О. В. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків [Текст] / О. В. Дзюблюк // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 38-47.

Дребот Н. П. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг [Електронний ресурс] / Н. П. Дребот, О. Р. Галько // Регіональна економіка. - 2008. - №4. - С. 125-131. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5473/17-Drebot.pdf?sequence=1.

Кучеренко С. А. Депозитна політика банку та основні напрями її реформування [Електронний ресурс] / С. А. Кучеренко, Я. В. Лихочас // Бізнес-інформ. - 2013. - № 6. - С. 342-­345. - Режим доступу: http://www.business-inform.net/pdf/2013/6_0/342_345.pdf.

Маринчак Л. Р. Оцінка ефективності залучення депозитів у системі ресурсного забезпечення вітчизняних банків [Електронний ресурс] / Л. Р. Маринчак // Наукові записки. - 2013. - Випуск 22. - С. 63-67. - Режим доступу: http://eprints.oa.edu..u.a/2131/1/13.pdf.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.